dijous, 1 de març del 2012

2n BATXILLERAT - AVALUACIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA-2n trimestre

PAUTES DE VALORACIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA: RÚBRICA TEXT ARGUMENTATIU

COHERÈNCIA: Distribució de la informació en parts: introducció-desenvolupament-conclusió. La idea principal esmenta el tema del text argumentatiu i esquematitza els punts principals que es tractaran. Les idees sempre presenten un ordre lògic i els paràgrafs estan organitzats de manera que reforcen l’eficàcia argumentativa.

ADEQUACIÓ: Utilitza una varietat d’arguments adequada per al seu nivell (quatre o més). Utilitza un registre adequat a la tipologia textual i el vocabulari que utilitza és variat, clar i precís. Tots els arguments estan vinculats a una idea principal (tesi) i estan organitzats de manera lògica.

COHESIÓ: Fa un ús dels signes de puntuació adequat per al nivell. L’ús de pronoms és adequat a la seua i nivell. Les idees estan ben cohesionades i es fa servir una varietat adequada de connectors.

ESTIL: L’alumne/a és original a l’hora de triar el tema del text, presenta aportacions personals serioses i treballades i desperta l’atenció del lector. L’opinió presenta una afirmació clara i ben fonamentada de la posició de l’autor del text sobre el tema.

GRAMÀTICA I ORTOGRAFIA: -0’05 per falta.