dimarts, 21 de setembre del 2010

PROGRAMACIÓ 1r TRIMESTRE CURS 2010-2011

2 BATXILLERAT CURS 2010-2011
1r TRIMESTRE


CONTINGUTS DE COMPRENSIÓ DEL TEXT

1. La coherència del text [UNITAT 2 pàg. 62 -73/ UNITAT 3 pàg. 106-115]

a) Descriure el tema [UNITAT 2: pàg. 64-66]

 • Estructura temàtica [ UNITAT 2: pàg. 67-69]
 • Exercicis [UNITAT 2 pàg. 70-73]
 • La progressió temàtica [UNITAT 3: pàg. 106-107]
 • La selecció de la informació [ UNITAT 3: pàg. 108-111]
 • La isotopia o paraules temàtiques [ UNITAT 3: pàg. 112]
b) La delimitació de les parts del text [UNITAT 2: pàg. 67-69]

c)La redacció del resum [UNITAT 3: pàg. 113-115]


2. Identificar la tipologia textual especificant els trets que apareixen al text.
 • Àmbit d’ús
 • Gènere
 • Finalitat
 • Tipologia textual dominant – esquemes textuals secundaris.
 • Característiques principals segons el text: expositiu, argumentatiu, narratiu o instructiu.
 • Funcions lingüístiques
3. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica.

CONTINGUTS D’ANÀLISI LINGÜÍSTICA DEL TEXT

1) Qüestions sobre aspectes bàsics de pronúncia:
 • La pronúncia dels sons vocàlics [UNITAT 1: pàg. 48-49-50-51; UNITAT 2: pàg. 91-92-93- 94]
 • Pronúncia de les consonants oclusives i el parell [b] [v] [UNITAT 3: pàg. 136-140]

2) Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius:

 • Morfologia: la formació de mots (UNITAT 1); els quantificadors (UNITAT 2); les preposicions: canvi i caiguda (UNITAT 3)
 • Sintaxi: sintagmes i combinacions (UNITAT 1); Combinació de pronoms febles. El manteniment de la referència (UNITAT 2) Oració simple i composta: classes d’oracions segons la modalitat (UNITAT 3).

3) Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia:

 • Els camps semàntics (UNITAT 1)
 • Sinonímia i antonímia (UNITAT 2)
 • Barbarismes. Polisèmia i homonímia (UNITAT 3)

PREGUNTES D'EXPRESSIÓ I REFLEXIÓ CRÍTICA

a) Continguts de literatura:

TEMA 1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció literària narrativa de l’època. [UNITAT 3 pàg. 116-120]
TEMA 2. Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor. [UNITAT 3 pàg. 125-127]
TEMA 3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què. [UNITAT 3 pàg. 121-124]
TEMA 4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocul¬tural. [UNITAT 7 pàg. 287-289]
TEMA 5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la so¬cietat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa. [UNITAT 7 pàg. 290-292]

b) Pregunta oberta

Durant el 1r trimestre la pregunta oberta es basarà en algun aspecte relacionat amb els temes següents:
• L’estandardització lingüística. Conseqüències sociolingüístiques (UNITAT 1)
• La normativització, la codificació. Present i futur de l’estandardització (UNITAT 2)
• El present de l’ús social de la llengua (UNITAT 3)


LLIBRE DE LECTURA:
Ferran Torrent, “El bulevard dels francesos”. Editorial Columna