divendres, 11 de novembre del 2011

2n BATXILLERAT - LECTURA

Enric Valor, L'ambició d'Aleix, Editorial Tàndem.

Preguntes:

  1. Explica en quina situació personal es troba el protagonista quan s’inicia la història? [has de referir-te al lloc on es troba; de què està recuperant-se?; les persones amb què s’hi relaciona; les seues impressions sobre el paisatge…].
  2. Digues quins són els records que té Aleix de la seua infantesa [Poble del pare i lloc de procedència de la mare; ofici patern; opinió d’Aleix sobre l’ofici de són Pare; les anades a Alacant; la mort del pare; les obsessions de la mare; els estudis que inicia Aleix...]
  3. Descriu la relació que hi mantenen Pauleta i don Macià.
  4. Escriu sobre tot el que conta Mingarro a Aleix relatiu a la biografia de don Macià [la història d’Antoni Banyuls; el pecat més gran que se li atribuïx; el fet concret que relaciona definitivament don Macià amb el pare d’Aleix...].
  5. En la narració hi ha un lloc que és conegut com “l’hortet de l’aparició”. Per què?
  6. Resumix la història de Pinet.
  7. Quina concepció té Aleix de l’amor [Compara’l amb l’opinió que li mereix la relació entre Mingarro i Vicenteta].
  8. Escriu sobre Lluïsa i la relació que té Aleix amb la ciutat de València [Qui és Lluïsa; com la coneix; a què es dedica Aleix a la ciutat de València; en quin moment Lluïsa visita Aleix i quina opinió li mereix el paisatge d'on és Aleix; evolució de la elació entre Lluïsa i Aleix?,...].
  9. Quin pla dissenya Aleix? Com finalitza la narració?
  10. Opinió personal.